پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک

سروران گرامی

مقدمتان را به بازدید از غرفه "ال سی من" در پنجمین نمایشگاه بین المللی پوشاک گرامی می داریم.

زمان: 13 - 16 شهریور 96

مکان: محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن خلیج فارس، غرفه 13 و 14